(สงกรานต์) ทัวร์ญี่ปุ่น โคมัตสึ คานาซาว่า 6วัน4คืน[บิน TG] 58,000.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ JB-58

บินตรงสู่เมืองโคมัตสึ 11-15 เมษายน ’58 โดยสายการบินไทยเหมาลำ
เที่ยวคานาซาว่า , โทยะมะ , มะสึโมโต้ , ทาคายะมะ

วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58 กรุงเทพมหานคร – สนามบินโคมัตสึ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่บริษัทเจทีบี คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่าน
01.45 น. เดินสู่เมืองโคมัตสึ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXXX
โดยมีไกด์ของบริษัทคอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 58 เดินทางถึงสนามบิน โคมะสึ – สวนเคนโระคุเอน – ตลาดโอมิโจ – เมืองโทยาม่า

09:30น เดินทางถึงสนามบินโคมัตสึ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ในจังหวัดอิชิกะวะ คานาซาว่าไม่เคยได้รับผลกระทบจากสงครามหรือภัยธรรมชาติร้ายแรงใดๆเลย เพราะเหตุนี้เมืองนี้จึงคงไว้ซึ่งสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ต่างๆ งานหัตถกรรมพื้นเมืองเก่าแก่ และศิลปะการแสดงพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี
นำท่านชมความงามของสวนเคนโระคุเอน หนึ่งในสามของสวนที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 300 ปี เดิมทีเป็นสวนขุนนาง แต่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่ปี 1874 ภายในถูกจัดไว้อย่างสวยงาม เที่ยวชมได้ทุกฤดูกาล รวมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองคานาซาวะได้เกือบทั้งเมือง
เที่ยง จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นไปยังตลาดโอมิโจ ตลาดเก่าแก่ของเมืองมีอายุเกือบ 300 ปี ตลาดที่นี่เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆ มีร้านอาหารให้เลือกมากถึง 170 ร้าน และมีร้านขายปลาจำนวนมาก ซึ่งจำหน่ายปลาและสัตว์ทะเลที่จับได้จากทะเลญี่ปุ่น ,ร้านขายผักท้องถิ่น, ร้านขายผลไม้ ,ร้านขายอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์จากทะเล , ร้านขนมของฝาก
และพาท่านชมหมู่บ้านซามูไร ที่ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ให้ท่านได้เที่ยวชมบรรยากาศความเก่าและขลังในแบบฉบับซามูไรในอดีต จากนั้นเดินทางไปยังเมืองโทยาม่า
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Toyama Daiichi Hotel หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 58 สวนมัตสึคาวะ-หมู่บ้านชิราคาวะโกะ- ถนนสายโบราณซังมะจิ-ทาคายาม่าจินยะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ท่านชมดอกซากุระที่สวนมัตสึคาวะ เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองโทยามะ ถือเป็นสถานที่ขึ้นชื่อเรื่องดอกซากุระที่โดดเด่นในจังหวัด ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะคับคั่งไปด้วยผู้คนมากมายที่มาชมดอกไม้ ริมฝั่งแม่น้ำจัดทำเป็นสวนประติมากรรมดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมา อีกทั้งทัศนียภาพที่กว้างขวางเมื่อมองมาจากเรือสำราญที่ลอดสะพาน 7 สะพานซึ่งแตกต่างกับการมองบนพื้นดินอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะฉากทิวทัศน์ของฤดูใบไม้ผลิในตอนที่ลอดอุโมงค์ซากุระถือเป็นไฮไลท์ ของมัตสึคาวะ จากนั้นพาท่านไปยังหมู่บ้านชิราคาวะโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ -สึคุริ ซึ่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม พื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางหุบเขา บ้านแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์คือมีหลังคามุงด้วยฟางข้าว และธรรมชาติของใบไม้ที่ผลิใบสีเขียวสดใสในฤดูใบไม้ผลิ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงในฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวที่หมู่บ้านถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวหมดจดของหิมะ สร้างขึ้นโดยชาวบ้านที่ร่วมมือกันในชุมชน รูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับสองมือพนมของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี ท่านสามารถเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาท่านไปเเมืองทาคายาม่า ชมถนนสายโบราณซังมะจิ บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายนี้ยังคงสภาพเดิมเหมือนในสมัยเอโดะ ซึ่งชาวบ้านยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยสืบมา และยังประกอบกิจการเล็กๆ เช่น ร้านขายโซบะ,ร้านขายของเก่า,ร้านขายขนมโบราณ คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และที่นี่ก็ยังมีของฝากที่ขึ้นชื่อนั่นคือตุ๊กตา “ซารุโบะโบะ” ซึ่งเป็นของชื่อดังของเมืองเก่าทาคายาม่าอีกด้วย และพาท่านไปยังทาคายาม่าจินยะ(Takayama Jinya) เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ โดยเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาจากเอโดะในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะ ปี1692 จนกระทั่งปี1969 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสื่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งเดิมเป็นห้องประชุมสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และห้องสอบสวน ข้างๆอาคารหลักเป็นที่ตั้งของโกดังข้าวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในยุค1600 ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Matsumoto Hotel Kagetsu หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 58 ปราสาทมัตสึโมโต้ – วัดเซนโกจิ -ทุ่งดอกทิวลิปถนนนิวเซน -เมืองโทนามิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

8.30 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม

8.35 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นที่ตั้งอยู่ในเมืองมัตสึโมโต้ ปราสาทถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 400 ปีที่แล้ว และปราสาทห้าชั้นนี้ ก็เป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น นอกจากนี้ปราสาทมัตสึโมโต้ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียง
สำหรับมาดูดอกซากุระ อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นากาโน่ เพื่อชมความงามและสักการะบูชาพระพุทธรูปที่ วัดเซนโกจิ ซึ่งเป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาใน ญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น ดึงดูดผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 6 ล้านคนมาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้
วัดเซ็นโกจิ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกในปี 1998 เสียงระฆังของวัดแห่งนี้กังวาลขึ้น ตอนเริ่มแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวพร้อมกับการขอพรให้โลกใบนี้เกิดสันติสุข

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเพลิดเพลินไปกับการชมความงามของ ทุ่งดอกทิวลิป ตลอดแนวถนนนิวเซน ท่านจะได้ชมความงามของดอกทิวลิปที่มีสายพันธุ์รวมกว่า 10,000 ชนิด โดย 90 กว่าสายพันธุ์นั้น เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้มีการคิดค้น วิจัยและทดลองเพาะปลูก เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนึงของเมืองโทยาม่า อีกทั้งท่านยังจะได้ชมความงามของวิวภูเขาที่อยู่โดยรอบทุ่งดอกทิวลิปอีกด้วย

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่เมืองโทนามิ จากนั้นรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก Tonami Royal Hotel TOYAMA หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 14 ก.พ 58 ศิลปะการประดับแผ่นทองคำ ฮาคุอิจิ – ฮิกาชิ ชายะไก – ห้างอิออนคาโฮคุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
9.00 น. เช็คเอาท์จากโรงแรม และนำท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า
9.35 น. นำท่านชมศิลปะการประดับแผ่นทองคำที่ ฮาคูอิจิ งานประดับแผ่นทองคำที่มีต้นกำเนิดมาจากคานาซาวะ ท่านจะได้ชมประวัติ วัฒนธรรม และวิธีการผลิตของแผ่นทองคำ ซึ่งมีทั้งสินค้าหัตกรรม เครื่องสำอาง รวมไปถึงอาหารที่มีส่วนผสมของทองคำอีกด้วย และกว่า 99% ของสินค้าที่เห็นนั้นล้วนผลิตขึ้นที่นี่ ที่คานาซาวะคาตานิท่านจะได้สามารถลองทำงานประดับแผ่นทองคำได้ด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวรอบๆย่านฮิกาชิ ชายะไก
บนถนนฮิกาชิชายะ หมู่บ้านเกอิชา ซึ่งเป็นเขตร้านน้าชา มีความโดดเด่นตรงที่เป็นตรอกทางเดินที่เต็มไปด้วยบ้านไม้ เรียงรายยาวตลอดแนว เมื่อก่อนร้านน้าชาถือเป็นแหล่งบันเทิง และจะมีเกอิชาเป็นผู้ให้ความบันเทิง แต่ปัจจุบันคงเหลือไว้เพียงแต่บ้านไม้เก่าแก่ที่ปรับปรุงเป็นร้านขายของที่ ระลึก โดยของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้คือผลิตภัณฑ์จากทอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ หรือขนมที่ประดับด้วยทองคาเปลว ฯลฯ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคมัตสึ

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ ห้างอิออน คาโฮคุ ห้างสรรพสินค้าที่ให้ความเพลินเพลินซึ่งรวบรวมร้านค้าปลีกชั้นนำ
กว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาทายามาสึ และ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก Hotel Hokuriku Koganoi KATOYAMAZU หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เม.ย. 58 สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพมหานคร

05.30น เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ
10.30น เดินทางออกจากสนามบินโคมัตสึ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TGXXXX
14.50น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

อายุ 05-11ปี

เด็กไม่มีเตียง

อายุ 02-04 ปี

พักห้องเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

11-15 เม.ย 2558

58,000 บาท

58,000 บาท

48,000 บาท

7,000 บาท

โค้ดทัวร์ JB-58

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close