(สงกรานต์) ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ทตโตะริ มัตสึเอะ 6วัน4คืน[บินTG] 58,500.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ JB-59

วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 58 กรุงเทพมหานคร – สนามบินฮิโรชิม่า

21:30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่บริษัทเจทีบี คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
02:00 น. เดินสู่เมืองฮิโรชิม่า โดยเครื่องบินเหมาลำสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX
โดยมีไกด์คอยบริการท่านตลอดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 58 เดินทางถึงสนามบิน ฮิโรชิม่า-เมืองโอโนะมิจิ-สะพานชิมะนะมิ ไคโดะ-นั่งกระเช้าวัดเซนโคจิ

11:20 น. เดินทางถึงสนามบินอิโรชิม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินเดินทางไปยังเมืองโอโนะมิจิ นำท่านเดินทางผ่านสะพานชิมะนะมิ ไคโดะ สะพานแขวนที่พาดข้ามทะเล เชื่อมระหว่างสองแผ่นดินของญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ลักษณะของสะพานขึงด้วยเหล็กกล้าซึ่งมีความยาวติดอันดับต้นๆ ของโลก ความจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางด่วนของญี่ปุ่น แต่ก็มีการออกแบบโดยคำนึงถึงคนเดินเท้าและขี่จักรยานด้วย ด้วยระยะทางทั้งหมดกว่า 60 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น เข้ากับเกาะชิโกะกุ ระหว่างทางก็จะผ่านเกาะเล็กๆ อีก 6 เกาะ ซึ่งแต่ละเกาะก็มีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะพักกันตลอดเส้นทาง ทั้งศาลเจ้า ประภาคาร และธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านสู่ร้านขนม Hassaku-Ya Sweet Shop ร้านขนมที่มีชื่องเสียงของเกาะ Innoshima Island ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อขนมขึ้นชื่องของเกาะแห่งนี้เป็นของฝากตามอัธยาศัย
และนำท่านเดินทางสู่วัดเซนโคจิ (Senkoji Temple) โดยการนั่งกระเช้าสู่ยอดเขา เป็นหนึ่งในเส้นทางแสวงบุญของผู้นับถือศาสนาพุทธ นอกจากมีจุดเด่นในเรื่องของประวัติความเป็นมาอันยาวนานแล้ว ยังมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์รอบ ๆ โดยหากมองจากตัววัดจะสามารถมองเห็นวิวรอบๆของทะเลเซโตะได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Onomichi Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า

วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 58 เมืองคุระชิคิ – จัตุรัสเมืองเก่า – ปราสาทโอคายาม่า – เมืองทตโตะริ- เนินทรายทตโตะริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
8.00 น. ออกเดินทางไปยังเมืองคุระชิคิ (Kurashiki) ชมจัตุรัสเมืองเก่า (Bikan Historical Quarter) เป็นสถานที่ที่อนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเอโดะที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี อาคารบ้านเรือนดูโดดเด่นและมีลักษณะคล้ายกับเมืองโบราณ อาคารเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นโกดังเก็บข้าวของเหล่าบรรดาพ่อค้าที่ร่ำรวยจากการทำธุรกิจค้าข้าวในยุคเอโดะนั่นเอง และปัจจุบันโกดังเก่าได้ถูกปรับแต่งให้เป็นบ้านที่พักอาศัยรวมไปถึงเป็นร้านค้าที่ขายของที่ระลึก อาหาร รวมไปถึงขนมหวานขึ้นชื่อของเมืองมากมาย จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมปราสาทโอคายาม่า(Okayamajo)หรือบางคนเรียกว่าปราสาทอีกาเพราะสีดำที่ใช้ภายนอกถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1597 ในยุคอาซูชิ-โมโมยามะ(Azuchi-Momoyama) ซึ่งอาคารหลังเดิมได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากนั้นประมาณ 20 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
ตัวปราสาทหลักมีขนาดประมาณ 6 เสาภายในจะตกแต่งแบบโมเดินและเป็นส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาและการสร้างปราสาท และจะมีหอสังเกตการชื่อว่าซึคิมิ ยาคูระ(Tsukimi Yagura)ซึ่งเหลือรอดตั้งแต่ตอนสร้างปราสาทมาจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางไปยังเมืองทตโตะริ (Tottori) เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลญี่ปุ่น ทางตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคจูโกขุ (Chugoku) ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิสงคราม และ เมืองปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขตซันอินในยุคสมัยเอโดะ และที่นี่เป็นที่ตั้งของทะเลทรายที่ใหญ่และมีเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นอีกด้วย
เนินทรายทตโตะริ (Sand Dunes) เนินทรายเกิดจากเถ้าภูเขาไฟไดเซน (Mt.Daisen) ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเซนได (Sendaigawa) ถูกลมจากทะเลพัดมารวมกองเป็นเวลานานนับแสนปี จนกลายเป็นเนินกว้างจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทาง 2 ก.ม.และเป็นระยะทางยาวจากตะวันออกจรดตะวันตก 16 ก.ม. ถูกจัดเป็นเนินทรายสวยที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในเขตอุทยานชายทะเลแห่งชาติซันอิน ที่นี่จึงมีทิวทัศน์เหมือนกับทะเลทราย เมื่อมีลมพัดมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้บริเวณพื้นทรายเกิดเป็นร่องรอยต่างๆอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Misasa Royal Hotel หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่13 เม.ย.58 สวนสตรอเบอร์รี่-ล่องเรือคลองโฮริกาวะ-ปราสาทมัตสึเอะ-อะตอมมิกบอมบ์โดม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
8.00 น. จากนั้นพาท่านไปยังสวนสตรอเบอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เก็บสตรอเบอร์รี่ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) ให้ท่านได้เก็บและชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานๆจากต้นแบบไม่อั้น จนถึงเวลาอันสมควรออกเดินทางไปยังเมืองมัทสึเอะ นำท่านล่องเรือคลองโฮริกาวะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และความงดงามของดอกซากุระบานสะพรั่ง(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งคลองแห่งนี้จะล้อมรอบปราสาทมัตสึเอะ ซึ่งขุดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการสร้างปราสาทมัตสึเอะ เป็นทั้งคูคลองที่ใช้ประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ป้องกันการรุกรานและเป็นคลองคมนาคม ที่ชาวเมืองสมัยก่อนใช้ขนส่งและสัญจรรอบเมือง และน้ำในคลองใช้เป็นน้ำประปา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาท่านชมปราสาทมัตสึเอะ (Matsue Castle) เป็นหนึ่งใน 12 ปราสาทหลังดั้งเดิมของญี่ปุ่น ติดอันดับ 100 สุดยอดปราสาท โดยที่หอคอยปราสาทรอดพ้นมาจากสงคราม อัคคีภัย แผ่นดินไหว และเหตุการณ์ต่างๆในช่วงยุคศักดินา(ตั้งแต่ ปี 1868) ปราสาทมัตสึเอะมีทั้งหมด 6 ชั้น เสร็จสมบูรณ์ในปี 1611 สร้างโดยขุนนางในท้องถิ่น โฮริโอะ โยชิฮารุ(Horio Yoshiharu) เมื่อปี 1638 ที่ดินศักดินาและปราสาทได้ถูกกำหนดให้เป็นของตระกูลมัตสึไดระ(Matsudaira clan) ญาติของโทคุกาวะ(Tokugawa) หอคอยปราสาทได้ถูกปรับปรุงใหม่ในปี 1950 มีการรวบรวมเงินทุนที่จะสร้างประตูโอเตะม่อน(Otemon Gate) ซึ่งจะทำให้ผังเมืองของปราสาทสวยงามขึ้น
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรชิม่า เยี่ยมชมอะตอมมิกบอมบ์โดม หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “โดมปรมาณู” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของ สวนสันติภาพฮิโรชิม่า ซึ่งได้รับการก่อตั้งเป็นอนุสรณ์ในปี พ.ศ. 2539 และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีเดียวกันอะตอมมิก บอมบ์ โดม เป็นอาคารที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางการระเบิดมากที่สุดในบรรดาอาคารที่ยังตั้งทนต่อแรงระเบิด ตัวอาคารได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิม ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงพลังทาลายล้างของระเบิดปรมาณู และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในสันติภาพและการต่อต้านการใช้อาวุธปรมาณู
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Confort Inn Hiroshima หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 14 ก.พ 58 เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – ช้อปปิ้งที่ใจกลางเมืองอิโรชิม่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
8.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะมิยาจิม่า หรือเรียกอีกชื่อว่า “เกาะศาลเจ้าอิสึคุชิม่า” (Itsukushima) เป็นเกาะที่ได้รับการขนานนามว่า เป็น 1 ใน 3 ของสถานที่ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นโดยนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะ ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยังได้รับการแต่งตั้งจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้เป็นเกาะแห่งประวัติศาสตร์อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระกับการช้อปปิ้งที่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มารวมตัวกันจับจ่ายใช้สอย โดยที่หนาแน่นที่สุดจะอยู่บนถนนฮอนโดริ(Hondori)ซึ่งจะเป็นถนนคนเดินเส้นยาว หลังคาโปร่งแสงสูงชะลูดเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายอยู่ไม่ไกลจากสวนสันติภาพฮิโรชิม่ามากนัก โดยจะมีถนนข้างๆที่ขนานกันชื่อว่าถนนเออิโออิ(Aioi)เป็นถนนเส้นใหญ่สำหรับรถวิ่งที่จะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆรวมไปถึงสนามแข่งเบสบอลของทีมฮิโรชิม่าด้วย

ที่พัก Confort Inn Hiroshima หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 15 เม.ย. 58 สนามบินฮิโรชิม่า – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
และนำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามบินฮิโรชิม่า
09.20 น. เดินทางออกจากสนามบินฮิโรชิม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG XXX
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

อายุ 05-11ปี

เด็กไม่มีเตียง

อายุ 02-04 ปี

พักห้องเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

11-15 เม.ย 2558

58,500 บาท

58,500 บาท

48,500 บาท

6,000 บาท

โค้ดทัวร์ JB-59

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close