(ก.พ.-มี.ค.) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน[บินHB] 29,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ IJ-62

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ

22.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว Eชั้น 4 ทางเข้าประตู2-3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสายการบินASIA ATLANTIC AIRLIBES (HB) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก lสังเกตป้ายดวกแก่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระ แที่นั่งก่อนออกเทาง

วันที่สอง นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท อาหารเที่ยง,เย็น

01.00น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLIBES (HB) เที่ยวบินที่ HB088 (บริการอาหารเช้าก่อนเครื่องลง 1.30 ชม.)
09.20น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบและ ทำภารกิจส่วนตัว สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลายรวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือมีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรกชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปีอิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ ซึ่งเป็นโอท็อป อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นนำเดินทางสู่ โกเท็มบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ทให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายเช่นMK,MICHEL,KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANYฯลฯเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่างTAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ นำท่านเข้าที่พัก Kosuien Hotel / Royal Hotel Kawaguchiko / Hotel Mifujiหรือระดับใกล้เคียงกัน
รับประทานอาหารค่ำ พร้อมขาปูยักษ์ (2) หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันที่สาม โอชิโนะฮักไก – ลานสกีฟูจิเท็น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก (3)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮัคไกบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า1,200ปีที่ใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง”ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort)ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่เริ่มตกมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีและกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบJapanese set (4)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายจากนั้น นำท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่จากนั้น ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ หรือศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันเชิญท่านเลือก ชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Toyoko Inn Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย อาหาร เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)
อิสระเต็มวัน ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ หรือ ย่านโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ถ่ายรูปกับหุ่นกันดั้ม หรือ ห้างเออนนาริตะ ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 2,300.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)ดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantionสัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม Toyoko Inn Narita หรือระดับใกล้เคียง

วันที่ห้า นาริตะ สนามบินสุวรรณภูมิ อาหาร เช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินทำการเช็คอินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
11.50น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (AAA) เที่ยวบินที่ HB089
16.40น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ11ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 19.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็2-6ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

28ม.ค.-1ก.พ.

29,900

 

ไม่มีราคาเด็ก

6,500

5-9ก.พ.

29,900

6,500

11-15มี.ค.

29,900

6,500

18–22มี.ค.

29,900

6,500

โค้ดทัวร์ IJ-62

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close