(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5วัน[บินJF] 27,900 .-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ DG-80

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Jet Asia
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*
สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

วันที่สอง ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่แช่ออนเซน

01.25 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 988
(บริการอาหารบนเครื่อง)
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น … ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว……ได้เวลาตะลุยกันแล้ว…..
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าสำหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) “มื้อพิเศษ !!! ขาปูยักษ์”
*** หลังอาหารค่ำ อย่าพลาดเลยนะคะสำหรับ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลือดลมหมุนเวียน รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเลยทีเดียว ***
20.00 น. ที่พัก Fuji Garden Hotel / Tominoko Hotel / หรือเทียบเท่าที่จังหวัดยามานาชิ

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โอชิโนะฮัคไค- โตเกียว -วัดอาซากุซะ – จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก … เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย )อิสระให้ท่านได้เลือกมุมถูกใจ ณ ศาลเจ้าที่คอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ “ขนมอร่อยและสินค้าพื้นเมือง” มากมาย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ด้านในจำลองสถานการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว และให้ท่านเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย
จากนั้น เจาะลึกตามหาแหล่งน้ำบริสุทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิที่หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานาชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน้ำผุดโอชิโนะฮัคไค ก็คือหมู่บ้านโอชิโนะนั่นเอง เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหล่งน้ำธธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน้ำใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่า น้ำแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสงสัยว่าน้องปลาไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมี น้ำผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย ที่สำคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังถือเป็น แหล่งชอปปิ้งสินค้าโอทอป ชั้นเยี่ยม
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว” มหานครแห่งความล้ำ ทั้งวัฒนธรรม แฟชั่น และเทคโนโลยี
นำท่านไปยัง “วัดอาซะกุซ่า” วัดที่เชื่อว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพมากที่สุดในโตเกียว นำท่าน กราบนมัสการ ขอพร “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในท่านสามารถ เลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดมี “โคมไฟยักษ์” ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่า 4 เมตร … อิสระให้ท่านได้เดิน “ชมและซื้อ” ที่ “ถนนนาคามิเซะ” มากมายกับสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็น “สินค้าพื้นเมือง” ท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี้มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาคคันโต
จากนั้น นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย
มื้อค่ำ อิสระอาหาร เพื่อให้ท่านจุใจในการช้อปปิ้ง
20.00 น. ที่พัก ที่พัก Marroad Hotel / Toyoko Inn Hotel หรือเทียบเท่าที่ เมืองนาริตะ

วันที่สี่ อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้น หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า “โตเกียวไม่มีขา” ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ
Good Shopping
1.ฮาราจุกู (Harajuku)
แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้
2.กินซ่า (Ginza)
แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว
3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara)
แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย
Good Food
1. ซาชิมิ
การนำอาหารทะเลมาแล่เป็นชิ้น แล้วทานกันสดๆ ดิบๆ ซึ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ประกอบกันไม่น้อยทีเดียว เพื่อให้ได้ความสดและรสชาติที่ไม่สูญเสียจากการที่เนื้อเยื่อถูกทำลาย โดยเมนูหลักๆ ก็จะมีปลาแซลมอน, ปลาโอ (Maguro), ปลาโทโร่, ปลาซาบะ และปลาหมึกทั้งหลาย
2. ซูชิ
ข้าวปั้นหน้าปลาดิบที่จะมีการนำเนื้อปลาชนิดต่างๆ มาวางบนก้อนข้าว ซึ่งในปัจจุบันนอกจากปลาดิบแล้ว ก็มีการพัฒนาใช้อาหารชนิดอื่นมาทำเป็นหน้าข้าวปั้นด้วยละครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ปลา, เต้าหู้ญี่ปุ่น, ไข่หวาน ฯลฯ
3. ข้าวหน้าต่างๆ
เมนูจานด่วนที่จะนำข้าวใส่ชามแล้ววางเครื่องด้านบน (ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ) ไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่, ข้าวหน้าปลาแซลมอน, ข้าวหน้าหมูทอด (ต้นตำรับเน้นเนื้อเป็นเนื้อ ไม่ใช่เนื้อผสมมันเหมือนบ้านเรา), ข้าวหน้าปลาไหล, ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ฯลฯ
4. อาหารประเภทเส้น
หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร
***ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วเข้าสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland (บัตรค่าเข้า ผู้ใหญ่ 2,600 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ราคา 2,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง)
อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน
ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^
เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ

20.00 น. ที่พัก Marroad Hotel / Toyoko Inn Hotel หรือเทียบเท่าที่ เมืองนาริตะ

วันที่ห้า อิออนพลาซ่า – สนามบิน นาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
(หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย
11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
13.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 989
19.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กต่ำกว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
15 – 19 ก.ค. 27,900 .- 27,900.- 26,900 .- 7,900 .-
16 – 20 ก.ค. 27,900 .- 27,900 .- 26,900 .- 7,900 .-
23 – 27 ก.ค. 27,900 .- 27,900 .- 26,900 .- 7,900 .-
29 ก.ค. – 02 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา) 32,900 . – 32,900 .- 31,900 .- 7,900 .-
30 ก.ค. – 03 ส.ค. (วันอาสาฬหบูชา) 32,900. – 32,900 .- 31,900 .- 7,900 .-

5555555555

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กต่ำกว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
5 – 9 ส.ค. 29,900 .- 29,900.- 28,900 .- 7,900 .-
**วันแม่**12 – 16 ส.ค. 30,900 .- 30,900 .- 29,900 .- 7,900 .-
19 – 23 ส.ค. 29,900 .- 29,900 .- 28,900 .- 7,900 .-
26 – 30 ส.ค. 29,900 . – 29,900 .- 28,900 .- 7,900 .-
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กต่ำกว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
2 – 6 ก.ย. 29,900 .- 29,900.- 28,900 .- 7,900 .-
9 – 13 ก.ย. 29,900 .- 29,900 .- 28,900 .- 7,900 .-
16 – 20 ก.ย. 29,900 .- 29,900 .- 28,900 .- 7,900 .-
23 – 27 ก.ย. 29,900 . – 29,900 .- 28,900 .- 7,900 .-

โค้ดทัวร์ DG-80

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close