(ม.ค.-เม.ย.) ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า โตเกียว 5วัน3คืน[บินXJ] 39,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ IJ-86

วันแรก กรุงเทพฯ – คันไซ โอซาก้า

13.00น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น3 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 1-3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความ สะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
15.20น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่XJ610
[เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง 1 มื้อ]
22.40น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า(เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบและ ทำภารกิจส่วนตัว สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัส เข้าสู่ที่พัก HOTEL SEAGAL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –ห้างเอออน – นาโกย่า อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (1)
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomiถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakuก็ถูกทำลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาท และหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) บริเวณโดยรอบจะมีสวนซากูระบานที่สวยงามมากจากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหล มาจากเทือกเขาโดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น เป็นต้นกำเนิด กระจายขายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ทั้งด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็น พิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิแตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิชูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอสช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ข้อมูลจากรายการเปิดโลกส่องเลนส์ ของ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา สตรีที่บริการความรื่นเริงของชาวอาทิตย์อุทัยมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันใน รูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1000 เยน) , พัดญี่ปุ่น ซึ่ง เป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ประณีตในการประดิษฐ์ จากHANDMADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทั้งร้าน อันสวยงาม ตระการตา, ผ้าและกระดาษญี่ปุ่น ที่นิยมนำมาห่อของขวัญ ในโอกาสพิเศษต่างๆ อันเป็นศิลปะพิเศษ ซึ่งมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ปราณีต บรรจง เป็นพิเศษ, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนาจนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นำท่านเดินทางช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTELหรือระดับ
กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันที่สาม นาโกย่า – ทะเลสาบฮามานะ – หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะ ซาโตะ –
ทะเลสาบ Saiko อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น(บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ คานาซาว่า ระหว่าง แวะชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพราะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ให้ท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเป็นที่ระลึก พร้อมซื้อของฝากที่ทำจากปลาไหล เช่น กูลิโกะรสปลาไหล พายปลาไหล เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปแถวเชิงภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย นำท่านดินทางไปชม หมู่บ้านโบราณ อิยาชิโนะ ซาโตะ (ชิราคาวาโกะแห่งฟูจิ) หนึ่งในหมู่บ้านโบราณที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุด หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรมหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ มีบ้านโบราณประมาณ20 หลัง ปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้างานฝีมือ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และร้านค้าของที่ระลึก นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้จะได้ชมทั้งความงามของภูเขาไฟฟูจิไปพร้อมกับสถาปัตยกรรมโบราณของตัวอาคารจากนั้นแวะให้ท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบ Saiko มีพื้นที่ผิวที่เล็กที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 จากทะเลสาบนี้มองเห็นน้ำสีเขียวฟ้ามรกต ตัดกับความเขียวขจีของต้นไม้บนภูเขา ตนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ นำท่านเข้าที่พัก Kosuien Hotel / Royal Hotel /Fuji Mihana Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
 รับประทานอาหารค่ำ (5) พร้อมขาปูยักษ์ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่ โตเกียว – ถ่ายรุปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ –
ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ  อาหารเช้า,เที่ยง

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก (6)
นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)ได้ตามอัธยาศัยแลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
บ่าย จากนั้น ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ หรือศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ ของชาวปลาดิบ ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบันเชิญท่านเลือก ชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย … ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ ***
จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Toyoko Inn Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง  อาหารเช้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

09.15น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
[เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง 1 มื้อ]
13.55น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-11ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

22-26มี.ค.

39,900

 

 

 ไม่มีราคาเด็ก

8,500

25-29มี.ค.

39,900

8,500

26-30มี.ค.

39,900

8,500

12-16เม.ย.

44,900

8,500

16-20เม.ย.

39,900

8,500

18-22เม.ย.

39,900

8,500

22-26เม.ย.

39,900

8,500

23-27เม.ย.

39,900

8,500

โค้ดทัวร์ IJ-86

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close