(มี.ค.) ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5วัน3คืน[บินXW] 29,555.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ OT-89

กำหนดการเดินทาง
21-25, 23-27 และ 25-29 มี.ค. ราคา 29,555.-

วันแรก สุวรรณภูมิ – นาริตะ

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Nok Scoot เคาร์เตอร์ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค -โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – แช่ออนเซ็น

00.35 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW-xxxx
08.35 น. เดินทางถึงสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
จากนั้น นำท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และ
ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หมูย่างภูเขาไฟ
จากนั้น นำท่าน ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้น เดินทางสู่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค (oshino hakkai ) บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไคตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเดียวกับบ่อน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูชิโกะและทะเลสาบยามานะกาโกะ เป็นบ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ และค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุนลงมา โดยใช้เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้ำทั้งหมด 8 บ่อนี้ อีกทั้งชาวญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่านี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อ อย่างเช่น สุขภาพ ความรัก เป็นต้น และหากวันไหนที่อากาศดีๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของฟูจิจากบ่อน้ำที่นี่ได้ด้วย
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อิ่มอร่อยขาปูยักษ์!!
20.00 น. พักที่ Super hotel / New Star หรือเทียบเท่า
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับ การแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

วันที่สาม หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอะไดบะ – นาริตะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) Japan Set
จากนั้น เดินทางสู่ “โอะไดบะ” เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองโตเกียวกับฝั่งโอะไดบะ ซึ่งเมืองใหม่โอะไดบะนั้นได้ทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทำให้โอะไดบะแห่งนี้เป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว… นำท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ซึ่งจำลองแบบเหมือนจริงมาจากสหรัฐอเมริกา… จากนั้นนำท่านสู่ “กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว” หุ่นกันดั้มที่ถูกสร้างใหม่ในมาตราส่วน 1:1 และเป็นหุ่นยนต์สูงใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย (ตามตารางเวลาแสดง) และในชั้น 7 (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1,000 เยน) ของอาคาร DRIVER CITY เป็นสวนสนุกเล็ก ๆ ของกันดั้มอีกด้วย…
อิสระอาหารค่ำ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นาริตะ
20.00 น. พักที่ Toyoko Inn หรือเทียบเท่า***

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้น หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า “โตเกียวไม่มีขา” ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ
Good Shopping
ไกด์นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย
และยังมีแหล่งช้อปที่หลายหลาย ที่ด้วยกัน อาทิเช่น
1.ฮาราจุกู (Harajuku)
แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้
2.กินซ่า (Ginza)
แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว
3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara)
แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย
หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร
อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^ เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ
บางโรงแรมบริเวณ นาริตะ ไม่สามารถนั่งรถ Shuttle bus Free ของโรงแรมได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ เที่ยวละ 500-600 Yen / ท่าน
20.00 น. ที่พัก Toyoko Inn หรือเทียบเท่า***

วันที่ห้า อิออนพลาซ่า – นาริตะ – ดอนเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
(หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)
09.00น. บ๊ายบาย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย
11.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW-xxxx
18.30 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน

หรือ  1 ผู้ใหญ่+1เด็ก

พักเดี่ยว

วันบิน

วันที่เดินทาง

ส-พ 21-25 มีนาคม 58

29,555

7,500

จ-ศ 23-27 มีนาคม 58

29,555

7,500

พ-อา 25-29 มีนาคม 58

29,555

7,500

โค้ดทัวร์ OT-89

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close