(มี.ค.-เม.ย.)ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว เกียวโต โอซาก้า 5วัน3คืน[บินXW] 39,555.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ OT-90

กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม-เมษายน 2558

วันแรก สนามบินดอนเมือง

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Nok Scoot เคาร์เตอร์ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – ออนเซ็น

00.35 น. ออกเดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW xxx
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
จากนั้น นำท่านสัมผัสกับความงาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร ภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) (หมายเหตุ..การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจินั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
จากนั้น นำท่านชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค (Oshino Hakkai) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
โรงแรมที่พัก SUPER HOTEL GOTENBA / KASUGAI VIEW หรือ เทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาด ประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นาโกย่า นาโกย่ามีประชากรประมาณ 2,300,000 คน และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ปราสาทนาโกย่า เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่า ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ “คินชะจิ” ที่มีชื่อเสียง (เป็นรูปสลักชะจิหุ้มทองเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น) ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ่งของมากมาย พื้นที่บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของปราสาทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม มีภาพวาดบนผนังห้องแต่งแต้มสีสันให้วิจิตรเปี่ยมด้วยความสง่างาม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
โรงแรมที่พัก TOYOKO INN NAGOYA / NAGOYA SAKAE TOKYU INN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใส – ปราสาททอง หรือ คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง…..จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่ง ตามสมัยเอโดะ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตรอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
จากนั้น นำท่านชม ปราสาททอง หรือ คินคะคุจิ ซึ่งสร้างตั้งปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาท ทองหลังนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ต่างกันคือ ชั้นแรกเป็นแบบพระราชวัง ชั้นที่สองเป็น แบบบ้านซามูไร และชั้นที่สามเป็นแบบวัดเซน โดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดด้วยทองคำแผ่นทั้งหมด ที่บนหลังคาจะมีรูปปั้น นกฟีนิกซ์แบบจีน โดยที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวปราสาทมีลักษณะเด่นด้วยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และตั้งอยู่ริมสระน้ำ ทำให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในสมัยโบราณนั้นยังเป็นสถานที่ถกปัญหาของโชกุน และ เณรน้อยอิกคิวซัง ที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปอีกด้วย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชน ที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณ ธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของ เทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย และชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
โรงแรมที่พัก TOYOKO INN KYOTO / KYOTO DAI NI TOWER หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เกียวโต – โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ –สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์ อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณ ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 ม. มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาท และหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีนักท่อง เที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) บริเวณโดยรอบจะมีสวนซากูระบานที่สวยงามมาก
จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนม เค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนาน และ มี สีสันมากกว่าทางฝั่ง โตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูป เครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่าง คุ้มค่า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW xxx
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หรือ

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

วันบิน

วันที่เดินทาง

อา-พฤ

22-26 มีนาคม 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

พฤ-จ

26-30 มีนาคม 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

จ-ศ

30 มี.ค.- 3 เม.ย. 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

อ-ส

7-11 เมษายน 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

ส-พ

11-15 เมษายน 58 สงกรานต์

44,555.-

44,555.-

9,500.-

พ-อา

15-19 เมษายน 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

อา-พฤ

19-23 เมษายน 58

39,555.-

39,555.-

8,500.-

โค้ดทัวร์ OT-90

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close