(มี.ค.-เม.ย.)ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 5วัน3คืน[บินXW] 42,555.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ OT-91

วันแรก สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ

03.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบิน Nok Scoot เคาร์เตอร์ 7 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
05.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW xxx
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโอซาก้าเป็นสัญลักษณ์ อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้าสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณ ที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 ม. มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาท และหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีนักท่อง เที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) บริเวณโดยรอบจะมีสวนซากูระบานที่สวยงามมาก
จากนั้น นำท่าน ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนม เค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนาน และ มี สีสันมากกว่าทางฝั่ง โตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูป เครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง หรือจะเป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
โรงแรมที่พัก TOYOKO INN OSAKA / SHIN-OSAKA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกียวโต – วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ปราสาททอง หรือ คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เที่ยวชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง…..จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่ง ตามสมัยเอโดะ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ด้วยแป้งที่เหนียว นุ่ม เป็นพิเศษ กับไส้ถั่วแดงขนานแท้ หรือประยุกต์เป็นไส้สตรอเบอร์รี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบ ทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านชม ปราสาททอง หรือ คินคะคุจิ ซึ่งสร้างตั้งปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาท ทองหลังนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ต่างกันคือ ชั้นแรกเป็นแบบพระราชวัง ชั้นที่สองเป็น แบบบ้านซามูไร และชั้นที่สามเป็นแบบวัดเซน โดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดด้วยทองคำแผ่นทั้งหมด ที่บนหลังคาจะมีรูปปั้น นกฟีนิกซ์แบบจีน โดยที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวปราสาทมีลักษณะเด่นด้วยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และตั้งอยู่ริมสระน้ำ ทำให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในสมัยโบราณนั้นยังเป็นสถานที่ถกปัญหาของโชกุน และ เณรน้อยอิกคิวซัง ที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปอีกด้วย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชน ที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณ ธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพและเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของ เทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมาย และชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่นาโกย่า นาโกย่ามีประชากรประมาณ 2,300,000 คน และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน “ภูมิภาคชูบุ” ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
โรงแรมที่พัก TOYOKO INN NAGOYA / NAGOYA SAKAE TOKYU INN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ภูเขาไฟฟูจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ – ออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ปราสาทนาโกย่า เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่า ก่อสร้างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำ “คินชะจิ” ที่มีชื่อเสียง (เป็นรูปสลักชะจิหุ้มทองเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น) ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ่งของมากมาย พื้นที่บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเต็น” ซึ่งเป็นที่พักของเจ้าของปราสาทและใช้ต้อนรับแขกในสมัยก่อน ได้ถูกบูรณะใหม่และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิม มีภาพวาดบนผนังห้องแต่งแต้มสีสันให้วิจิตรเปี่ยมด้วยความสง่างาม
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
จากนั้น นำท่านสัมผัสกับความงาม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร ภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) (หมายเหตุ..การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจินั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
จากนั้น นำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (gotemba premium outlets) เป็นหนึ่งในเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เพราะนอกจากที่นี่จะมีสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกราคาถูกกว่า 200 ร้านแล้ว รอบๆ บริเวณยังโรแมนติกและสวยงามเพราะตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทางเชื่อมไปสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเนะ โดยที่นี่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเชื่อมถึงกัน นั่นก็คือ West Zone ที่อยู่ด้านหน้าเอ้าท์เลท และ East Zone ที่อยู่ติดติดกับอุทยานฮาโกเนะ และที่นี่ยังมีสวนกุหลาบ และชิงช้าสวรรค์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
โรงแรมที่พัก SUPER HOTEL GOTENBA / KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาด ประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – นาริตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว (โดยรถ) เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และ เทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
จากนั้น นำท่านชม วัดอาซากุสะ (Asakusa temple) วัดอาซากุสะ หรือชื่อจริงๆ คือวัดเซ็นโซจิ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในย่านอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว สร้างขึ้นในปี 628-645 ภายในวัดมีเทวรูปคันนงประดิษฐานอยู่ รวมทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาขอพรสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ที่บริเวณ ประตูคามินาริมง และรูปปั้นของ 2 เทวบาลผู้รักษาประตู ได้แก่ ฟูจิน เจ้าแห่งสายลม และไรจิน เจ้าแห่งอสุนีบาตอีกด้วย
จากนั้น นำท่าน อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ (Shinjuku) ชินจูกุถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พัก TOYOKO INN NARITA /NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ-ดอนเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
จากนั้น นำท่านเดินทาง ห้างอิออนพลาซ่า เป็นศูนย์ค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองของเขตนาริตะ และมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่ายในราคาที่ไม่แพง ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยภายในห้างอิออนนั้นประกอบไปด้วยส่วนของดีพาร์ทเมนท์สโตร์ซึ่งก็คือห้างจัสโก้ และส่วนที่เป็นพลาซ่าหรือร้านค้าย่อย นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็น ร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกและราคาไม่แพงมากนัก
ได้เวลาอันสมควนนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW xxx
18.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หรือ

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

เด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

วันบิน

วันที่เดินทาง

อา-พฤ

22-26 มีนาคม 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

พฤ-จ

26-30 มีนาคม 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

จ-ศ

30 มี.ค.- 3 เม.ย. 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

อ-ส

7-11 เมษายน 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

ส-พ

11-15 เมษายน 58 สงกรานต์

44,555.-

44,555.-

9,500.-

พ-อา

15-19 เมษายน 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

อา-พฤ

19-23 เมษายน 58

42,555.-

42,555.-

8,500.-

โค้ดทัวร์ OT-91

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close