(มี.ค.)ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ 5วัน3คืน[บินHB] 32,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

โค้ดทัวร์ DG-93

วันแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Asia Atlantic Airlines
(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 – 3) พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน*
สิ่งที่ควรทราบ : สายการบินจะทำการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มีประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังนั้นทุกท่านจำเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที

วันที่สอง ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต –อาบน้ำแร่แช่ออนเซน – พิเศษ ขาปูยักษ์

01.00 น. เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 088
(บริการอาหารบนเครื่อง)
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น … ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว……ได้เวลาตะลุยกันแล้ว…..
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อ นำท่านล่องเรือ ชมทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่
นำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้อ” สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง “คิตตี้ไข่ดำ” ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) “มื้อพิเศษ ! ขาปูยักษ์”
*** หลังอาหารค่ำ อย่าพลาดเลยนะคะสำหรับ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เลือดลมหมุนเวียน รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีเลยทีเดียว ***
20.00 น. ที่พัก FUJINOBU ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – เมืองนาริตะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้น นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่ของ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ยังไม่ทันหลับสนิท และเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยความสูงประมาณ 3,776 จากระดับน้ำทะเลและมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีทำให้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่สวย งามที่สุดในโลก … เราจะนำท่านบรรยากาศของภูเขาไฟแห่งนี้ได้ใกล้ชิดถึง สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล นี่เป็นชั้นที่สูงที่สุดในการเดินทางโดยรถแล้วค่ะ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย หากไม่สามารถขึ้นไปด้านบนภูเขาไฟฟูจิได้ จะนำท่านไปถ่ายรูปที่จุด View point แทนค่ะ) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โตเกียว” มหานครแห่งความล้ำ ทั้งวัฒนธรรม แฟชั่น และเทคโนโลยี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) YAKINIKU
นำท่านไปยัง “วัดอาซะกุซ่า” วัดที่เชื่อว่ามี ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพมากที่สุดในโตเกียว นำท่าน กราบนมัสการ ขอพร “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในท่านสามารถ เลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดมี “โคมไฟยักษ์” ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่า 4 เมตร … อิสระให้ท่านได้เดิน “ชมและซื้อ” ที่ “ถนนนาคามิเซะ” มากมายกับสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็น “สินค้าพื้นเมือง” นำท่านถ่ายรูปกับ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก … เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตรนำ
ท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย
มื้อค่ำ อิสระอาหาร
18.30 น. นำท่านเดินทาง สู่โรงแรมที่ พัก เมืองนาริตะ อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 72 ก.ม.
20.00 น. ที่พัก : MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA OR NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันที่สี่ อิสระเต็มวัน ไกด์นำท่านนั่งรถไฟตะลุยโตเกียว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้น หลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า “โตเกียวไม่มีขา” ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ
Good Shopping
ไกด์นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว ไม่จำกัดว่าเป็นย่านแฟชั่น หรือย่านใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่าที่ชินจูกุจะมีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่าย ครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื่อผ้า เครื่องแต่งกาย สินค้ามียี่ห้อ หรือแบรนด์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้ามือสองร้านขายยาและยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆด้วย
และยังมีแหล่งช้อปที่หลายหลาย ที่ด้วยกัน อาทิเช่น
1.ฮาราจุกู (Harajuku)
แหล่งแฟชั่นหลุดโลกของชาวญี่ปุ่นวัยกะเตาะที่มักนัดกันแต่งตัวมาเดินโชว์เฉิดฉายกันในย่านนี้
2.กินซ่า (Ginza)
แหล่งร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา และร้านอาหาร ภัตตาคารระดับ 5 ดาว
3. อะคิฮะบาร่า (Akihabara)
แหล่งช้อปปิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ
4. ชิบูย่า (Shibuya) เป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ถนนของชิบูย่าเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมและแฟชั่นของวัยรุ่นในประเทศ ญี่ปุ่น และเป็นแหล่งกำเนิดของเทรนด์การแต่งตัวต่างๆ มากมาย

Good Food
1. ซาชิมิ
การนำอาหารทะเลมาแล่เป็นชิ้น แล้วทานกันสดๆ ดิบๆ ซึ่งใช้ศาสตร์และศิลป์ประกอบกันไม่น้อยทีเดียว เพื่อให้ได้ความสดและรสชาติที่ไม่สูญเสียจากการที่เนื้อเยื่อถูกทำลาย โดยเมนูหลักๆ ก็จะมีปลาแซลมอน, ปลาโอ (Maguro), ปลาโทโร่, ปลาซาบะ และปลาหมึกทั้งหลาย
2. ซูชิ
ข้าวปั้นหน้าปลาดิบที่จะมีการนำเนื้อปลาชนิดต่างๆ มาวางบนก้อนข้าว ซึ่งในปัจจุบันนอกจากปลาดิบแล้ว ก็มีการพัฒนาใช้อาหารชนิดอื่นมาทำเป็นหน้าข้าวปั้นด้วยละครับ ไม่ว่าจะเป็นไข่ปลา, เต้าหู้ญี่ปุ่น, ไข่หวาน ฯลฯ
3. ข้าวหน้าต่างๆ
เมนูจานด่วนที่จะนำข้าวใส่ชามแล้ววางเครื่องด้านบน (ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ) ไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่, ข้าวหน้าปลาแซลมอน, ข้าวหน้าหมูทอด (ต้นตำรับเน้นเนื้อเป็นเนื้อ ไม่ใช่เนื้อผสมมันเหมือนบ้านเรา), ข้าวหน้าปลาไหล, ข้าวหน้าแกงกะหรี่ ฯลฯ
4. อาหารประเภทเส้น
หลักๆ แล้วจะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่าง คือ ราเมง (บะหมี่เส้นเหลือง), โซบะ (เส้นออกสีเทา-ดำ และออกจะแข็งกว่าราเมงอยู่นิดหน่อย) และอุด้ง (ก๋วยเตี๋ยวเส้นขาว) ซึ่งทั้งสามแบบจะปรุงแต่งไม่แตกต่างกันสักเท่าไร
อิสระอาหารเที่ยงและเย็น,ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไม่รวมค่ารถไฟและไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^^ เราจะต้องตะลุยโตเกียวโดยการนั่งรถไฟ
บางโรงแรมบริเวณ นาริตะ ไม่สามารถนั่งรถ Shuttle bus Free ของโรงแรมได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ เที่ยวละ 500-600 Yen / ท่าน
20.00 น. ที่พัก : MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA OR NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันที่ห้า สนามบิน นาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
(หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out)
08.30 น. บ๊ายบาย ประเทศญี่ปุ่น ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
11.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 089
16.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

หรือ

 1 ผู้ใหญ่ + 1เด็ก

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักกับเด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
วันบิน วันที่เดินทาง
พุธ 11 – 15 มีนา 2558

32,900

31,900

7,500

พุธ 18 – 22 มีนา 2558

32,900

31,900

7,500

โค้ดทัวร์ DG-93

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645


ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close